<

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA
ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://sklepogrodniczyolza.pl.

2.Sprzedającym jest:

Centrum Ogrodnicze I&L Iwona Adamczyk
ul. Bogumińska 18
44-353 Olza
NIP: 6471117035

Nr konta bankowego:  64 1050 1403 1000 0092 0375 9973
ING Bank Sląski S.A. Katowice

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: 32 451 10 94 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: centrum.olza@gmail.com

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204  ze zm.).

 2. Klient (Kupujący)  –  osoba  fizyczna,  która  ukończyła  co  najmniej  13. rok życia,  przy  czym

w  przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają z dolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać

Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot  transakcji  -  Towary  wymienione  i  opisane na  stronie  internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,

była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający

zobowiązuje  się  do  niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5.  Usługa dodatkowa  –  usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w  związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa  Sprzedaży  –  umowa sprzedaży Produktów  w rozumieniu ustawy Kodeks  cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem  środków  porozumiewania się na odległość  ( w tym drogą telefoniczną).

 8. Sklep Internetowy I&L (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis  internetowy  dostępny pod adresem http://sklepogrodniczyolza.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://sklepogrodniczyolza.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem  Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy I&L prowadzi sprzedaż  detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie I&L są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http:// sklepogrodniczyolza.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają  podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Zamówienia  składane poprzez stronę internetową można składać  24 godziny na dobę, 7 dni  w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie  jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. W trakcie składania  Zamówienia, Kupujący  może  wyrazić zgodę  na  umieszczenie  danych osobowych  w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w  związku z realizacją Zamówienia.  W wypadku udzielenia  zgody,  Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać  z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego  Zamówienia. W tym  celu  Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego  adres  e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.  Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym  dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  pokrywa  się  z  momentem  wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  momentem  dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.  Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo  wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.  Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3.  Przesyłka dostarczona  jest zgodnie z terminem  podanym przy  każdym produkcie  na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.  Kupujący jest obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  w cenniku  transportu. Koszt transportu podany jest podczas wybierania sposobu dostawy bądź na stronie produktu gdy dostawa jest darmowa.

 

§ 5 Płatności

1.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2.  Płatność  za  zamówiony towar może  nastąpić  za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, systemu ratalnego Credit Agricole Bank Polska S.A. lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3.  W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

1.  Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Przed odebraniem  przesyłki  z  poczty  lub  od  kuriera należy sprawdzić,  czy  opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona  uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy)  są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić  protokół szkody  oraz  skontaktować się  jak  najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia  roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone  w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny  Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym  i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.   Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3.  Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany  w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4.  W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać  na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy do 14 dni od otrzymania informacji o adresie wysyłki.

6.  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 

§ 8 Procedura reklamacji

1.  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe  warunki realizacji  gwarancji są  określone w  druku gwarancji wystawionej  przez  gwaranta. Większość  produktów  posiada  gwarancje  realizowane  bezpośrednio  przez  autoryzowane punkty  serwisowe  producentów.  Dokładne  adresy  punktów  serwisowych  znajdują  się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych

producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji

za pośrednictwem Sprzedającego.

2.  W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

3.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4.  W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym

rodzaj  niezgodności  oraz  oczekiwania  dotyczące  sposobu  realizacji  naszych  zobowiązań,

należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5.  Klient traci  uprawnienia  określone w  ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,  jeżeli  przed upływem dwóch miesięcy od  stwierdzenia  niezgodności  towaru z  umową nie zawiadomi sklepu  o  tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą

być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta

oraz, w przypadku zakupów na raty,  instytucjom  kredytującym zakup.  Klienci mają prawo

dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.  Spory  wynikające ze stosowaniem  niniejszego Regulaminu  i  w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.  Usługodawca  zastrzega sobie prawo  wprowadzania  zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu

obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.  Data opublikowania regulaminu 11.03.2014r.